Історія кафедри

Історія кафедри філософії і права бере свій початок в далекі 30-ті роки ХХ ст., коли, об’єднавши соціально-економічні дисципліни, вона іменувалася кафедрою Ленінізму. Читалися у той час в інституті: політична економія, ленінізм, діалектичний та історичний матеріалізм, а також економічна політика. Очолював кафедру професор І.І. Малєєв.vb До 1938 р. кафедра не мала своєї учбової бази. Її робота проводилася в різних вільних учбових кімнатах. У 1938 р. в інституті, як і в інших вищих навчальних закладах СРСР, у зв’язку з рішенням ЦК ВКП (б) була створена кафедра Марксизму-ленінізму і введений новий курс – основи марксизму-ленінізму, який читали усі викладачі суспільних наук. З того часу кафедра отримала свою навчальну базу – кабінет площею 50 м2.

Завідуючим кафедрою було призначено доцента М.В. Таранчука, що обіймав цю посаду до мобілізації в ряди Червоної Армії у 1941 р. В період Великої Вітчизняної війни, коли інститут знаходився в евакуації, кафедрою керувала до вересня 1944 р. доцент Р.С. Бронштейн. З осені 1944 р. на посаду завідувача кафедрою була призначена доцент А.П. Єгіпко. У післявоєнний період кафедра значно збільшилася, поповнилася молодими фахівцями, розширилася її учбова база. Здійснювалася велика навчальна, наукова і виховна робота на усіх факультетах, починаючи з першого курсу по п’ятий включно.

bpУ 1970 р. наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР №422 з єдиної кафедри були створені кафедри Наукового Комунізму та Історії КПРС.

Першою завідуючою кафедрою Наукового Комунізму була обрана доцент Г.А. Руденко. У цей період була виконана велика робота з розробки нових дисциплін і спецкурсів, організований факультет суспільних професій.

З січня 1972 р. кафедрою керував доцент Г.В. Ангелов. Позитивний досвід колективу кафедри у навчально-виховній роботі неодноразово узагальнювався Мінвузом України. За активну педагогічну, науково-дослідну і суспільно-виховну діяльність у 1978 р. Г.В. Ангелов удостоєний почесного звання «Заслужений працівник культури Української СРСР».  За його ініціативою в інституті почали проводити соціологічні дослідження, пов’язані з організацією учбового процесу, станом виховання студентів, естетичної культури і тому подібне. Значно укріплена учбово-матеріальна база кафедри, створені спеціалізовані аудиторії. Кафедра стала центром з пропаганди здорового способу життя, поширення у трудових колективах Одещины знань з проблем морально-естетичного і патріотичного виховання. Близько п’яти років Г.В. Ангелов очолювала раду гуманітарних кафедр Одеського центру вищих навчальних закладів. На базі кафедри організовувалися численні теоретичні і науково-практичні міжнародні та республикан­ські конференції з проблем підготовки кадрів для зарубіжних країн. У 1978 р. у зв’язку з обранням Г.В. Ангелова секретарем парткому інституту, кафедрою до 1979 р. завідував доцент А.Т. Ярещенко.

З липня 1979 по 2003 рр. кафедру очолював профес­ор Анатолій Павлович Чередниченко, видатний політолог, академік Української академії політичних наук.
 mw

Під його керівництвом кафедра змінила свій профіль,сформуровавшись як кафедра Політичної соціології і права.

Професор А.П. Чередниченко активно заохочував до роботи молодих спеціалістів – Ю.М. Мілевича, Г.А. Черняк, Н.Н. Гулевич та інших, надавав їм значну теоретичну і методологічну допомогу. У 80-ті рр. учпішно захистили кандидатські дисертації В.Є. Єзовит, В.М. Почтаренко, Г.А. Черняк. У цей період на кафедрі працювали професори В.М. Чугуєнко и А.Ф. Чумак, доценти В. Балабаєва, В.Є. Єзовит, К.К. Зубрик, І. Колодій, В.К. Параскевич, С.І. Сочинська, Н.Л. Третьякова, старші викладачі А.І. Гаврилов, асистенти Є.С. Лоренцева и Р.І. Туркота, завідуючий кабінетом В.Г. Курдюков та С. Удод, старший лаборант О.В. Кисельова.

Значно активізувалась видавнича діяльність. А. П. Чередниченко  та Г. В. Ангелов взяли участь у підготовці курса лекцій «Политология», учбових посібників «Политическая социология» та «Политическая культура».

Деякі наукові роботи вчених кафедри були удостоєні Всесоюзної та Республіканської премій, неодноразово відзначалися на конкурсах ВДНХ СРСР. Г.В. Ангелов та Г.І. Терещенко – лауреати республіканської премії України за кращу наукову роботу, Г.В. Ангелов та Л.Д. Суркіс – переможці Всесоюзного конкурсу на кращий твір науково-популярної літератури СРСР.

Професор А.П. Чередниченко успішно керував розробкою кафедральної наукової теми «Политико-правовые, социальные и идеологические проблемы государственного строительства в Украине».

У 2003 р. кафедру Політичної соціології і права знову очолив професор Г.В. Ангелов.

Кафедра Історії была створена у 1970 р., очолив її доцент Н.Н. Коровенков. Колектив кафедри налічував В.А. Колодяжную, В.Т. Коломийчука, В.В. Анищук, А.І. Дейнегу, Н.Г. Притулу, А.І. Кузнєцова.

З 1978 р. кафедру очолював професор П.К. Лобазов. З його появою активізувалася навчально-методична та науково-дослідна робота.

oiЗ 1983 р. кафедру очолював доцент А.Т. Ярещенко. У 80-90-ті рр. на кафедрі відбулися значні кадрові зміни: прийшли працювати Ж.В. Удальцова, Ф.І. Акімов, Л.О. Коваленко, В.Н. Мандрик, С.Л. Шпитальник, Е.І. Ігнатенко, Л.Д. Суркис, В.І. Абрамов, В.К. Кікоть, А.Є. Супринович, С.Є. Артеменко, О.О. Ковальов, Л.О. Смоляр, А.О. Соловей, О.М. Філіпенко, М.А. Симонов. Молоде покоління успішно оволоділо педагогічною майстерністю та науково-дослідною діяльністю.

У грудні 1988 р. заведуючим кафедрою було за конкурсом обрано відомого вченого, професора Георгія Івановича Терещенко.

Під його керівництвом були розроблені нові учбові програми, методичні та наочні посібники, оновлені курси лекцій. Значно активізувалася і наукова робота. Ряд молодих викладачів Є.І. Ігнатенко, Л.О. Смоляр, А.О. Соловей, О.М. Філіпенко успішно захистили кандидатські дисертації.

Кафедра Історії неодноразово була ініціатором і організатором проведення ряду всеукраїнських і міжнародних конференцій з проблем патріотичного виховання молоді, формування ціннісних орієнтацій. Її колектив працював над комплексною темою, яка входила до плану наукових досліджень Інституту соціології і міжнаціональних стосунків АН України, – «Молодежь в общественно-политических движениях во второй половине XIX – первой четверти XX века на Украине», а також республіканською держбюджетною темою – «Формирование общечеловеческих ценностных ориентаций, социального и гуманистического мышления у студентов технического вуза». Кафедра Історії стояла біля витоків становлення нового наукового напряму соціальних наук – гендерних досліджень.

З 1996 по 2004 рр. кафедру очолював кандидат історичних наук, доцент Анатолій Олександрович Соловей, автор більш ніж 130 наукових публікацій, 9 монографій, значної кількості методичних розробок.

У цей період кафедра підтримувала та примножувала традиції, що склалися впродовж років. Колектив кафедри брав участь у низці всеукраїнських і міжнародних конференцій з проблем виховання молоді, вдосоналення навчально-виховного процесу. Крім курсу «Історія України», були розроблені та введені до навчального процесу дисципліни «Історія сучасних цивілізацій» та «Культурологія», що в комплексі сприяли розвитку більш поглиблених знань з історії українського народу та всього людства.

В результаті структурних перетворень у липні 2004 р. кафедра Історії була об’єднана з кафедрою Політичної соціології і права в нову кафедру – кафедру Політичної соціології, історії і права. За ініціативою колектива кафедри активізувалася робота Інституту культури та мистецтв Академії, посилилася науково-педагогічна діяльність з розробки багатьох проблем, пов’язаних з соціологією праці та управління, соціологією сім’ї, а також виданням навчальних посібників і монографічних робіт з грифом Міністерства освіти і науки України.

Кафедра здійснювала викладання наступних дисциплін: «Політологія»,«Соціологія», «Основи права», «Екологічне право», «Трудове право», «Підприємче право», «Комерційне право», «Господарське право», «Основи психології і педагіки», «Історія України», «Культуроло­гія», «Істория сучасних цивілізацій».

У цей період на кафедрі працювали: професор  Л.Г. Баканурський, доценти Д.М. Демченко, В.М. Матковський, В.В. Приматов, А.О. Соловей, О.М. Філіпенко, Г.А. Черняк, асистенти Н.Н. Гулевич, М.В. Мордовець, І.Ф. Мушта, І.А. Осадча, Є.Р. Петракова, С.Є. Польова, В.В. Пухир, Н.В. Фролова, Є.М. Царюк. Значну роботу здійснювали співробітники навчально-методичних кабінетів: старші лаборанти  І.М. Аванесьянц, Н.О. Бацула, Н.М. Бурдова, В.І. Кузнєцов, А.І. Сигида.

У грудні 2008 р. до складу кафедри Політичної соціології, історії та права війшла кафедра Філософії.

Кафедра Філософії була створена у березні 1967 р. на базі соціально-гуманітарних дисциплін. Першим завідуючим кафедрою з 1967 по 1971 рр. був Л.О. Бондарев, кандидат філософських наук, доцент.

З 1971 по 1982 рр. кафедру Філософії очолював ветеран Великої Вітчизняної війни, кандидат філософських наук, талановитий педагог, мисливець, доцент Микола Федорович Іордатій.

mnНайважливішим напрямом роботи була координація зусиль усіх кафедр  з підвищення світоглядної та методологічної культури інженерних кадрів.

Виходячи з рівня дослідження цієї проблеми, кафедра Філософії по праву займала провідне місце серед інших вищих навчальних закладів. На її базі проводилися міські семінари викладачів філософії з питань забезпечення світоглядної спрямованості викладання у вищих учбових закладах.

 У цей період сформувався основний кадровий склад кафедри. Приступили до роботи М.І. Дейнеко, Г.Л. Баканурський, І.М. Безрідний, Т.С. Рибалко.
У кафедри склався свій стиль учбово-виховного процесу на основі поєднання викладацької діяльності та активної наукової і громадської роботи не лише у своєму вищому навчальному закладі, але і за його межами.
bvcЗ 1982 р. по грудень 2008 р. кафедрою Філософії керував доктор філософських наук, Заслужений професор ОНАХТ, академік Міжнародної академії інформації, Російської академії природничих наук Віталій Михайлович Чугуєнко.

За цей період значно зріс науково-дослідний потенціал кафедри. Захистили докторські дисертації, стали професорами М.І. Дейнеко, Г.Л. Баканурський; кандидатські дисертації та затверджені в званні доцента – Т.С. Рибалко, Г.Є. Літвінова, Г.А. Шевченко, О.А. Стояно, захистив кандидатську дисертацію асистент Д.О. Квятковський.

Значну роль у підвищенні кваліфікації викладаіького складу зіграло відкриття аспірантури на кафедрі зі спеціальності – філософські питанння природознавства та техніки. Основним напрямом роботи стала проблема формування гуманістичної культури інженених кадрів. За цією темою опубліковані монографії: «Культура и технология: проблемы гуманизации общества», «Инженерное познание: основные принципы и методы», «Основы промышленной социологии», «Социотехническая деятельность и подготовка инженерных кадров», «Социализация и идентификация личности» та інші. Практично щорічно проводилися науково-теоретичні і науково-методичні національні і міжнародні конференції з проблем підвищення гуманістичної направленості інженерної освіти.

Цій же проблематиці підлегла і робота соціологічної служби Академії (науковий керівник з 1982 р. професор В.М. Чугуєнко, завідувач лабораторією – В.Г. Злотко, з 2005 р. – Ю.М. Мельник). Матеріали досліджень, висновки і практичні рекоменда­ції систематично розглядались на засіданнях Вченої ради Академії, радою з гуманітарної освіти і виховання, на науково-методичних конференціях, а також ефективно використовувалися в учбово-виховному процесі.

На кафедрі Філософії велику увагу виховній роботі приділяли до­центи кафедри Г.Є. Литвинова, Т.С. Рибалко, Г.А. Шевченко. Популярністю у студентів користуються конкурси філософської і художньої творчості, студентський філософський клуб, конкурси ораторської майстерності, диспути на тему «Философия любви».

В організації роботи навчально-методичного кабінету і устаткуванні спеціалізованих аудиторій велика заслуга належить учаснику Великої Вітчизняної війни І.М. Клепікову, що працював на кафедрі понад 25 років. За 40 років на кафедрі склався згуртований висококваліфікований колектив професорів, доцентів і співробітників, здатних вести викладання філософських дисциплін на рівні сучасної науки та методики.

Усе це дозволило істотно оновити зміст викладання філософії, логіки, релігієзнавства, історії і теорії культури, етики, а з 2000 р. – викладати курс психології інженерної діяльності. Читання дисциплін збагачуються за рахунок залучення до досягнень вітчизняної і світової філософської думки досліджень гуманітарних аспектів інженерної діяльності. Значне місце в учбово-виховному процесі стала займати проблематика українського духовного відродження, гуманітарної культури випускника технічного вищого навчального закладу.

В результаті реорганізації (у грудні 2008 р.) була створена кафедра Соціології, філософії і права, яку очолює Заслужений діяч культури України, член Національного союзу журналістів України, голова ради ветеранів ОНАХТ, професор Георгій Віталійович Ангелов. Під його керівництвом кафедра здійснює активну науково-дослідну роботу з проблем вдосконалення систем матеріальної та моральної мотивації праці, а також збільшення рівня управлінської культури, соціології духовного життя суспільства, соціокультурному менеджменту, соціально-етичним та психолого-педагогічним аспектам сучасного управління соціології сім’ї. За останні роки успішно захистили кандидатські дисертації викладачі кафедри: Ю.М. Мельник (2011 р.), С.М. Тодорова (2012 р.), Т.С. Ботіка (2013 р.), О.В. Пурцхванідзе (2013 р.), В.О. Орлова (2014 р.), В.Л. Михайлова (2014 р.), С.А. Дмитрашко (2015 р.), М.В. Мордовець (2015 р.), І.С. Лар’яновський (2017 р.).

З вересня 2018 року кафедру очолює к.і.н., доцент Соловей А.О.

У грудні 2021 року кафедра отримала нову назву – кафедра Філософії і права.